Amsterdam 020 760 3760 - Rotterdam 010 760 3760 - Utrecht 030 760 3760 - Den Haag 0702092166 - Almere 0367603760

Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica
Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin U BREAK I FIX Service als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt.
Algemene Bepalingen
Klachten/defecten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op het reparatieformulier zijn omschreven door de klant.
Prijs
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze websites opgebouwd uit de gebruikte onderdelen en 1x de inbouwkosten ongeacht het aantal vervangen onderdelen per toestel vermeerderd met de verzendkosten. Alles inclusief BTW.
Prijsopgave per mail
3. De prijsopgave per mail vermeldt in ieder geval het reparatiebedrag en de verzendkosten.
Vrijblijvend
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan het bedrag zoals vermeld op het reparatieformulier of website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer het reparatieformulier/website geen prijsopgave bedrag vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

4.1 Retour beleid voor online bestellingen 14 dagen bedenk tijd niet geldig voor speciale bestelde artikelen.

4.2 Retour beleid voor winkel elke winkel heeft eigen retour beleid waarbij er geen geld wordt terug gegeven enkel waarde bon. ruilen binnen 8 dagen mits in originele verpakking niet gebruikt.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door U BREAK I FIX Service en betaalt dan alleen de verzendkosten voor eventuele retourzending.
Kwaliteit
6. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt U BREAK I FIX Service de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.
Aansprakelijkheid
8. U BREAK I FIX Service is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van ontvangst tot aan het moment van retour zending.
Retourzendingen worden altijd verzonden met verzekering (PostNL) tenzij cliënt anders heeft aangegeven en dit heeft bevestigd per e-mail aan U BREAK I FIX.
– Schadevergoeding bij een aangetekende verzekerde verzending is € 500 t/m € 5000 (afh. van waarde/tarief)
– Alleen de materiële schade wordt vergoed in de vorm van een identiek of gelijkwaardig toestel.
Verzending
9. U BREAK I FIX Service biedt standaard een verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of schade door U BREAK I FIX Service met PostNL afgehandeld. U BREAK I FIX Service betaalt u het schadebedrag retour direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld en toegekend.
Garantie
10. U BREAK I FIX Service geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 3 maanden op de reparatie.
Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt alleen garantie gegeven op de vervangen onderdelen, tenzij op de reparatiefactuur uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Verder vervalt de garantie bij het openen van het toestel door klant of derde na de reparatie welke door U BREAK I FIX is uitgevoerd. Bij schade van buitenaf zoals bv valschade en vochtschade vervalt de garantie automatisch.
11. Wanneer binnen drie maanden na verzending van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren en de oorzaak hiervan duidelijk in verband staan met de voorgaande reparatie, zal U BREAK I FIX het defect onder garantie proberen op te lossen.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
c. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie periode opnieuw in.
d. Een terugkerende klacht is niet per definitie een zelfde technisch defect.
Verlies van Data
12. U BREAK I FIX Service is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.
Vochtschade onderzoek
13. Bij vochtschade onderzoek worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel.
De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u het toestel laat herstellen of laat verwijderen door ons.
Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. U BREAK I FIX-Service kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.
Niet betaalde producten/diensten
14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail van U BREAK I FIX Service aan de klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is U BREAK I FIX Service bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een mailbericht. Daarin wordt ook de keuze gegeven om het defecte toestel retour te ontvangen na betaling van de portokosten (verzekerd) .Zijn deze kosten niet voldaan binnen een termijn van 4 weken na verzenden van dit mailbericht bericht dan zal U BREAK I FIX Service uiteindelijk overgaan tot verwijdering (op milieuvriendelijk wijze) van dit toestel. Er zijn dan geen verdere kosten voor de klant.
Geschillen
15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
16. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. U BREAK I FIX Service blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
17. De klant heeft het recht gedurende vijf weken nadat U BREAK I FIX Service zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.